Bhagwan Shiv Ji Ke 1008 Naam in Hindi - भगवान शिव के 1008 नाम हिंदी में

Bhagwan Shiv Ji Ke 1008 Naam in Hindi - भगवान शिव के 1008 नाम हिंदी में


✨‼️श्री शिव सहस्रनामावलिः‼️✨
१. ॐ स्थिराय नमः ।
२. ॐ स्थाणवे नमः ।
३. ॐ प्रभवे नमः ।
४. ॐ भीमाय नमः ।
५. ॐ प्रवराय नमः ।
६. ॐ वरदाय नमः ।
७. ॐ वराय नमः ।
८. ॐ सर्वात्मने नमः ।
९. ॐ सर्वविख्याताय नमः ।
१०. ॐ सर्वस्मै नमः ।
११. ॐ सर्वकराय नमः ।
१२. ॐ भवाय नमः ।
१३. ॐ जटिने नमः ।
१४. ॐ चर्मिणे नमः ।
१५. ॐ शिखण्डिने नमः ।
१६. ॐ सर्वाङ्गाय नमः ।
१७. ॐ सर्वभावनाय नमः ।
१८. ॐ हराय नमः ।
१९. ॐ हरिणाक्षाय नमः ।
२०. ॐ सर्वभूतहराय नमः ।
२१. ॐ प्रभवे नमः ।
२२. ॐ प्रवृत्तये नमः ।
२३. ॐ निवृत्तये नमः ।
२४. ॐ नियताय नमः ।
२५. ॐ शाश्वताय नमः ।
२६. ॐ ध्रुवाय नमः ।
२७. ॐ श्मशानवासिने नमः ।
२८. ॐ भगवते नमः ।
२९. ॐ खचराय नमः ।
३०. ॐ गोचराय नमः ।
३१. ॐ अर्दनाय नमः ।
३२. ॐ अभिवाद्याय नमः ।
३३. ॐ महाकर्मणे नमः ।
३४. ॐ तपस्विने नमः ।
३५. ॐ भूतभावनाय नमः ।
३६. ॐ उन्मत्तवेषप्रच्छन्नाय नमः ।
३७. ॐ सर्वलोकप्रजापतये नमः ।
३८. ॐ महारूपाय नमः ।
३९. ॐ महाकायाय नमः ।
४०. ॐ वृषरूपाय नमः ।
१. ॐ महायशसे नमः ।
४२. ॐ महात्मने नमः ।
४३. ॐ सर्वभूतात्मने नमः ।
४४. ॐ विश्वरूपाय नमः ।
४५. ॐ महाहनवे नमः ।
४६.ॐ लोकपालाय नमः ।
४७. ॐ अन्तर्हितात्मने नमः ।
४८. ॐ प्रसादाय नमः ।
४९. ॐ हयगर्दभये नमः ।
५०. ॐ पवित्राय नमः ।
५१. ॐ महते नमः ।
५२. ॐ नियमाय नमः ।
५३. ॐ नियमाश्रिताय नमः ।
५४. ॐ सर्वकर्मणे नमः ।
५५. ॐ स्वयम्भूताय नमः ।
५६. ॐ आदये नमः ।
५७. ॐ आदिकराय नमः ।
५८. ॐ निधये नमः ।
५९. ॐ सहस्त्राक्षाय नमः ।
६०. ॐ विशालाक्षाय नमः ।
६१. ॐ सोमाय नमः ।
६२. ॐ नक्षत्रसाधकाय नमः ।
६३. ॐ चन्द्राय नमः ।
६४. ॐ सूर्याय नमः ।
६५. ॐ शनये नमः ।
६६. ॐ केतवे नमः ।
६७. ॐ ग्रहाय नमः ।
६८. ॐ ग्रहपतये नमः ।
६९. ॐ वराय नमः ।
७०. ॐ अत्रये नमः ।
७१. ॐ अत्र्या नमस्कर्त्रे नमः ।
७२. ॐ मृगबाणार्पणाय नमः ।
७३. ॐ अनघाय नमः ।
७४. ॐ महातपसे नमः ।
७५. ॐ घोरतपसे नमः ।
७६. ॐ अदीनाय नमः ।
७७. ॐ दीनसाधकाय नमः ।
७८. ॐ संवत्सकराय नमः ।
७९. ॐ मन्त्राय नमः ।
८०. ॐ प्रमाणाय नमः ।
८१. ॐ परमाय तपसे नमः ।
८२. ॐ योगिने नमः ।
८३. ॐ योज्याय नमः ।
८४. ॐ महाबीजाय नमः ।
८५. ॐ महारेतसे नमः ।
८६. ॐ महाबलाय नमः ।
८७. ॐ सुवर्णरेतसे नमः ।
८८. ॐ सर्वज्ञाय नमः ।
८९. ॐ सुबीजाय नमः ।
९०. ॐ बीजवाहनाय नमः ।
९१. ॐ दशबाहवे नमः ।
९२. ॐ अनिमिषाय नमः ।
९३. ॐ नीलकण्ठाय नमः ।
९४. ॐ उमापतये नमः ।
९५. ॐ विश्वरूपाय नमः ।
९६. ॐ स्वयं श्रेष्ठाय नमः ।
९७. ॐ बलवीराय नमः ।
९८. ॐ अबलगणाय नमः ।
९९. ॐ गणकर्त्त्रे नमः ।
१००. ॐ गणपतये नमः ।
१०१. ॐ दिग्वाससे नमः ।
१०२. ॐ कामाय नमः ।
१०३. ॐ मन्त्रविदे नमः ।
१०४. ॐ परममन्त्राय नमः ।
१०५. ॐ सर्वभावकराय नमः ।
१०६. ॐ हराय नमः ।
१०७. ॐ कमण्डलुधराय नमः ।
१०८. ॐ धन्विने नमः ।
१०९. ॐ बाणहस्ताय नमः ।
११०. ॐ कपालवते नमः ।
१११. ॐ अशनिने नमः ।
११२. ॐ शतघ्निने नमः ।
११३. ॐ खड्गिने नमः ।
११४. ॐ पट्टिशने नमः ।
११५. ॐ आयुधिने नमः ।
११६. ॐ महते नमः ।
११७. ॐ स्त्रुवहस्ताय नमः ।
११८. ॐ सुरूपाय नमः ।
११९. ॐ तेजसे नमः ।
१२०. ॐ तेजस्करनिधये नमः ।
१२१. ॐ उष्णीषिणे नमः ।
१२२. ॐ सुवक्त्राय नमः ।
१२३. ॐ उदग्राय नमः ।
१२४. ॐ विनताय नमः ।
१२५. ॐ दीर्घाय नमः ।
१२६. ॐ हरिकेशाय नमः ।
१२७. ॐ सुतीर्थाय नमः ।
१२८. ॐ कृष्णाय नमः ।
१२९. ॐ श्रृगालरूपाय नमः ।
१३०. ॐ सिद्धार्थाय नमः ।
१३१. ॐ मुण्डाय नमः ।
१३२. ॐ सर्वशुभङ्कराय नमः ।
१३३. ॐ अजाय नमः ।
१३४. ॐ बहुरूपाय नमः ।
१३५. ॐ गन्धधारिणे नमः ।
१३६. ॐ कपर्दिने नमः ।
१३७. ॐ ऊर्ध्वरेतसे नमः ।
१३८. ॐ ऊर्ध्वलिङ्गाय नमः ।
१३९. ॐ ऊर्ध्वशायिने नमः ।
१४०. ॐ नभःस्थलाय नमः ।
१४१. ॐ त्रिजटिने नमः ।
१४२. ॐ चीरवाससे नमः ।
१४३. ॐ रुद्राय नमः ।
१४४. ॐ सेनापतये नमः ।
१४५. ॐ विभवे नमः ।
१४६. ॐ अहश्चराय नमः ।
१४७. ॐ नक्तंचराय नमः ।
१४८. ॐ तिग्ममन्यवे नमः ।
१४९. ॐ सुवर्चसाय नमः ।
१५०. ॐ गजघ्ने नमः ।
१५१. ॐ दैत्यघ्ने नमः ।
१५२. ॐ कालाय नमः ।
१५३. ॐ लोकधात्रे नमः ।
१५४. ॐ गुणाकराय नमः ।
१५५. ॐ सिंहशार्दूलरूपाय नमः ।
१५६. ॐ आर्द्रचर्माम्बरावृताय नमः ।
१५७. ॐ कालयोगिने नमः ।
१५८. ॐ महानादाय नमः ।
१५९. ॐ सर्वकामाय नमः ।
१६०. ॐ चतुष्पथाय नमः ।
१६१. ॐ निशाचराय नमः ।
१६२. ॐ प्रेतचारिणे नमः ।
१६३. ॐ भूतचारिणे नमः ।
१६४. ॐ महेश्वराय नमः ।
१६५. ॐ बहुभूताय नमः ।
१६६. ॐ बहुधराय नमः ।
१६७. ॐ स्वर्भानवे नमः ।
१६८. ॐ अमिताय नमः ।
१६९. ॐ गतये नमः ।
१७०. ॐ नृत्यप्रियाय नमः ।
१७१. ॐ नित्यनर्तनाय नमः ।
१७२. ॐ नर्तकाय नमः ।
१७३. ॐ सर्वलालसाय नमः ।
१७४. ॐ घोराय नमः ।
१७५. ॐ महातपसे नमः ।
१७६. ॐ पाशाय नमः ।
१७७. ॐ नित्याय नमः ।
१७८. ॐ गिरिरुहाय नमः ।
१७९. ॐ नभसे नमः ।
१८०. ॐ सहस्त्रहस्ताय नमः ।
१८१. ॐ विजयाय नमः ।
१८२. ॐ व्यवसायाय नमः ।
१८३. ॐ अतीन्द्रियाय नमः ।
१८४. ॐ अधर्षणाय नमः ।
१८५. ॐ धर्षणात्मने नमः ।
१८६. ॐ यज्ञघ्ने नमः ।
१८७. ॐ कामनाशकाय नमः ।
१८८. ॐ दक्षयागापहारिणे नमः ।
१८९. ॐ सुसहाय नमः ।
१९०. ॐ मध्यमाय नमः ।
१९१. ॐ तेजोऽपहारिणे नमः ।
१९२. ॐ बलघ्ने नमः ।
१९३. ॐ मुदिताय नमः ।
१९४. ॐ अर्थाय नमः ।
१९५. ॐ अजिताय नमः ।
१९६. ॐ अवराय नमः ।
१९७. ॐ गम्भीरघोषाय नमः ।
१९८. ॐ गम्भीराय नमः ।
१९९. ॐ गम्भीरबलवाहनाय नमः ।
२००. ॐ न्यग्रोधरूपाय नमः ।
२०१. ॐ न्यग्रोधाय नमः ।
२०२. ॐ वृक्षकर्णस्थितये नमः ।
२०३. ॐ विभवे नमः ।
२०४. ॐ सुतीक्षणदशनाय नमः ।
२०५. ॐ महाकालाय नमः ।
२०६. ॐ महाननाय नमः ।
२०७. ॐ विष्वक्सेनाय नमः ।
२०८. ॐ हरये नमः ।
२०९. ॐ यज्ञाय नमः ।
२१०. ॐ संयुगापीडवाहनाय नमः ।
२११. ॐ तीक्ष्णतापाय नमः ।
२१२. ॐ हर्यश्वाय नमः ।
२१३. ॐ सहायाय नमः ।
२१४. ॐ कर्मकालविदे नमः ।
२१५. ॐ विष्णुप्रसादिताय नमः ।
२१६. ॐ यज्ञाय नमः ।
२१७. ॐ समुद्राय नमः ।
२१८. ॐ वडवामुखाय नमः ।
२१९. ॐ हुताशनसहायाय नमः ।
२२०. ॐ प्रशान्तात्मने नमः ।
२२१. ॐ हुताशनाय नमः ।
२२२. ॐ उग्रतेजसे नमः ।
२२३. ॐ महातेजसे नमः ।
२२४. ॐ जन्याय नमः ।
२२५. ॐ विजयकालविदे नमः ।
२२६. ॐ ज्योतिषामयनाय नमः ।
२२७. ॐ सिद्धये नमः ।
२२८. ॐ सर्वविग्रहाय नमः ।
२२९. ॐ शिखिने नमः ।
२३०. ॐ मुण्डिने नमः ।
२३१. ॐ जटिने नमः ।
२३२. ॐ ज्वालिने नमः ।
२३३. ॐ मूर्तिजाय नमः ।
२३४. ॐ मूर्द्धगाय नमः ।
२३५. ॐ बलिने नमः ।
२३६. ॐ वेणविने नमः ।
२३७. ॐ पणविने नमः ।
२३८. ॐ तालिने नमः ।
२३९. ॐ खलिने नमः ।
२४०. ॐ कालकटंकटाय नमः ।
२४१. ॐ नक्षत्रविग्रहमतये नमः ।
२४२. ॐ गुणबुद्धये नमः ।
२४३. ॐ लयाय नमः ।
२४४. ॐ अगमाय नमः ।
२४५. ॐ प्रजापतये नमः ।
२४६. ॐ विश्वबाहवे नमः ।
२४७. ॐ विभागाय नमः ।
२४८. ॐ सर्वगाय नमः ।
२४९. ॐ अमुखाय नमः ।
२५०. ॐ विमोचनाय नमः ।
२५१. ॐ सुसरणाय नमः ।
२५२. ॐ हिरण्यकवचोद्भवाय नमः ।
२५३. ॐ मेढ्रजाय नमः ।
२५४. ॐ बलचारिणे नमः ।
२५५. ॐ महीचारिणे नमः ।
२५६. ॐ स्त्रुताय नमः ।
२५७. ॐ सर्वतूर्यनिनादिने नमः ।
२५८. ॐ सर्वातोद्यपरिग्रहाय नमः ।
२५९. ॐ व्यालरूपाय नमः ।
२६०. ॐ गुहावासिने नमः ।
२६१. ॐ गुहाय नमः ।
२६२. ॐ मालिने नमः ।
२६३. ॐ तरङ्गविदे नमः ।
२६४. ॐ त्रिदशाय नमः ।
२६५. ॐ त्रिकालधृषे नमः ।
२६६. ॐ कर्मसर्वबन्धविमोचनाय नमः ।
२६७. ॐ असुरेन्द्राणां बन्धनाय नमः ।
२६८. ॐ युधि शत्रुविनाशनाय नमः ।
२६९. ॐ सांख्यप्रसादाय नमः ।
२७०. ॐ दुर्वाससे नमः ।
२७१. ॐ सर्वसाधुनिषेविताय नमः ।
२७२. ॐ प्रस्कन्दनाय नमः ।
२७३. ॐ विभागज्ञाय नमः ।
२७४. ॐ अतुल्याय नमः ।
२७५. ॐ यज्ञविभागविदे नमः ।
२७६. ॐ सर्ववासाय नमः ।
२७७. ॐ सर्वचारिणे नमः ।
२७८. ॐ दुर्वाससे नमः ।
२७९. ॐ वासवाय नमः ।
२८०. ॐ अमराय नमः ।
२८१. ॐ हैमाय नमः ।
२८२. ॐ हेमकराय नमः ।
२८३. ॐ अयज्ञाय नमः ।
२८४. ॐ सर्वधारिणे नमः ।
२५. ॐ धरोत्तमाय नमः ।
२८६. ॐ लोहिताक्षाय नमः ।
२८७. ॐ महाक्षाय नमः ।
२८८. ॐ विजयाक्षाय नमः ।
२८९. ॐ विशारदाय नमः ।
२९०.ॐ संग्रहाय नमः ।
२९१. ॐ निग्रहाय नमः ।
२९२. ॐ कर्त्रे नमः ।
२९३. ॐ सर्पचीरनिवासनाय नमः ।
२९४. ॐ मुख्याय नमः ।
२९५. ॐ अमुख्याय नमः ।
२९६. ॐ देहाय नमः ।
२९७. ॐ काहलये नमः ।
२९८. ॐ सर्वकामदाय नमः ।
२९९. ॐ सर्वकालप्रसादाय नमः ।
३००. ॐ सुबलाय नमः ।
३०१. ॐ बलरूपधृषे नमः ।
३०२. ॐ सर्वकामवराय नमः ।
३०३. ॐ सर्वदाय नमः ।
३०४. ॐ सर्वतोमुखाय नमः ।
३०५. ॐ आकाशनिर्विरूपाय नमः ।
३०६. ॐ निपातिने नमः ।
३०७. ॐ अवशाय नमः ।
३०८. ॐ खगाय नमः ।
३०९. ॐ रौद्ररूपाय नमः ।
३१०. ॐ अंशवे नमः ।
३११. ॐ आदित्याय नमः ।
३१२. ॐ बहुरश्मये नमः ।
३१३. ॐ सुवर्चसिने नमः ।
३१४. ॐ वसुवेगाय नमः ।
३१५. ॐ महावेगाय नमः ।
३१६. ॐ मनोवेगाय नमः ।
३१७. ॐ निशाचराय नमः ।
३१८. ॐ सर्ववासिने नमः ।
३१९. ॐ श्रियावासिने नमः ।
३२०. ॐ उपदेशकराय नमः ।
३२१. ॐ अकराय नमः ।
३२२. ॐ मुनये नमः ।
३२३. ॐ आत्मनिरालोकाय नमः ।
३२४. ॐ सम्भग्नाय नमः ।
३२५. ॐ सहस्त्रदाय नमः ।
३२६. ॐ पक्षिणे नमः ।
३२७. ॐ पक्षरूपाय नमः ।
३२८. ॐ अतिदीप्ताय नमः ।
३२९. ॐ विशाम्पतये नमः ।
३३०. ॐ उन्मादाय नमः ।
३३१. ॐ मदनाय नमः ।
३३२. ॐ कामाय नमः ।
३३३. ॐ अश्वत्थाय नमः ।
३३४. ॐ अर्थकराय नमः ।
३३५. ॐ यशसे नमः ।
३३६. ॐ वामदेवाय नमः ।
३३७. ॐ वामाय नमः ।
३३८. ॐ प्राचे नमः ।
३३९. ॐ दक्षिणाय नमः ।
३४०. ॐ वामनाय नमः ।
३४१. ॐ सिद्धयोगिने नमः ।
३४२. ॐ महर्षये नमः ।
३४३. ॐ सिद्धार्थाय नमः ।
३४४. ॐ सिद्धसाधकाय नमः ।
३४५. ॐ भिक्षवे नमः ।
३४६. ॐ भिक्षुरूपाय नमः ।
३४७. ॐ विपणाय नमः ।
३४८. ॐ मृदवे नमः ।
३४९. ॐ अव्ययाय नमः ।
३५०. ॐ महासेनाय नमः ।
३५१. ॐ विशाखाय नमः ।
३५२. ॐ षष्टिभागाय नमः ।
३५३. ॐ गवाम्पतये नमः ।
३५४. ॐ वज्रहस्ताय नमः ।
३५५. ॐ विष्कम्भिने नमः ।
३५६. ॐ चमूस्तम्भनाय नमः ।
३५७. ॐ वृत्तावृत्तकराय नमः ।
३५८. ॐ तालाय नमः ।
३५९. ॐ मधवे नमः ।
३६०. ॐ मधुकलोचनाय नमः ।
३६१. ॐ वाचस्पत्याय नमः ।
३६२. ॐ वाजसनाय नमः ।
३६३. ॐ नित्यमाश्रमपूजिताय नमः ।
३६४. ॐ ब्रह्मचारिणे नमः ।
३६५. ॐ लोकचारिणे नमः ।
३६६. ॐ सर्वचारिणे नमः ।
३६७. ॐ विचारविदे नमः ।
३६८. ॐ ईशानाय नमः ।
३६९. ॐ ईश्वराय नमः ।
३७०. ॐ कालाय नमः ।
३७१. ॐ निशाचारिणे नमः ।
३७२. ॐ पिनाकवते नमः ।
३७३. ॐ निमित्तस्थाय नमः ।
३७४. ॐ निमित्ताय नमः ।
३७५. ॐ नन्दये नमः ।
३७६. ॐ नन्दिकराय नमः ।
३७७. ॐ हरये नमः ।
३७८ ॐ नन्दीश्वराय नमः ।
३७९. ॐ नन्दिने नमः ।
३८०. ॐ नन्दनाय नमः ।
३८१. ॐ नन्दिवर्द्धनाय नमः ।
३८२. ॐ भगहारिणे नमः ।
३८३. ॐ निहन्त्रे नमः ।
३८४. ॐ कालाय नमः ।
३८५. ॐ ब्रह्मणे नमः ।
३८६. ॐ पितामहाय नमः ।
३८७. ॐ चतुर्मुखाय नमः ।
३८८. ॐ महालिङ्गाय नमः ।
३८९. ॐ चारुलिङ्गाय नमः ।
३९०. ॐ लिङ्गाध्यक्षाय नमः ।
३९१. ॐ सुराध्यक्षाय नमः ।
३९२. ॐ योगाध्यक्षाय नमः ।
३९३. ॐ युगावहाय नमः ।
३९४. ॐ बीजाध्यक्षाय नमः ।
३९५. ॐ बीजकर्त्रे नमः ।
३९६. ॐ अध्यात्मानुगताय नमः ।
३९७. ॐ बलाय नमः ।
३९८. ॐ इतिहासाय नमः ।
३९९. ॐ सकल्पाय नमः ।
४००. ॐ गौतमाय नमः ।
४०१. ॐ निशाकराय नमः ।
४०२. ॐ दम्भाय नमः ।
४०३. ॐ अदम्भाय नमः ।
४०४. ॐ वैदम्भाय नमः ।
४०५. ॐ वश्याय नमः ।
४०६. ॐ वशकराय नमः ।
४०७. ॐ कलये नमः ।
४०८. ॐ लोककर्त्रे नमः ।
४०९. ॐ पशुपतये नमः ।
४१०. ॐ महाकर्त्रे नमः ।
४११. ॐ अनौषधाय नमः ।
४१२. ॐ अक्षराय नमः ।
४१३. ॐ परमाय ब्रह्मणे नमः ।
४१४. ॐ बलवते नमः ।
४१५. ॐ शक्राय नमः ।
४१६. ॐ नीतये नमः ।
४१७. ॐ अनीतये नमः ।
४१८. ॐ शुद्धात्मने नमः ।
४१९. ॐ शुद्धाय नमः ।
४२०. ॐ मान्याय नमः ।
४२१. ॐ गतागताय नमः ।
४२२. ॐ बहुप्रसादाय नमः ।
४२३. ॐ सुस्वप्नाय नमः ।
४२४. ॐ दर्पणाय नमः ।
४२५. ॐ आमित्रजिते नमः ।
४२६. ॐ वेदकाराय नमः ।
४२७. ॐ मन्त्रकाराय नमः ।
४२८ ॐ विदुषे नमः ।
४२९. ॐ समरमर्दनाय नमः ।
४३०. ॐ महामेघनिवासिने नमः ।
४३१. ॐ महाघोराय नमः ।
४३२. ॐ वशिने नमः ।
४३३. ॐ कराय नमः ।
४३४. ॐ अग्निज्वालाय नमः ।
४३५. ॐ महाज्वालाय नमः ।
४३६. ॐ अतिधूम्राय नमः ।
४३७. ॐ हुताय नमः ।
४३८ ॐ हविषे नमः ।
४३९. ॐ वृषणाय नमः ।
४४०. ॐ शंकराय नमः ।
४४१. ॐ नित्यं वर्चस्विने नमः ।
४४२. ॐ धूमकेतनाय नमः ।
४४३. ॐ नीलाय नमः ।
४४४. ॐ अङ्गलुब्धाय नमः ।
४४५. ॐ शोभनाय नमः ।
४४६. ॐ निरवग्रहाय नमः ।
४४७. ॐ स्वस्तिदाय नमः ।
४४८. ॐ स्वस्तिभावाय नमः ।
४४९. ॐ भागिने नमः ।
४५०. ॐ भागकराय नमः ।
४५१. ॐ लघवे नमः ।
४५२. ॐ उत्सङ्गाय नमः ।
४५३. ॐ महाङ्गाय नमः ।
४५४. ॐ महागर्भपरायणाय नमः ।
४५५. ॐ कृष्णवर्णाय नमः ।
४५६. ॐ सुवर्णाय नमः ।
४५७. ॐ सर्वदेहिनामिन्द्रियाय नमः ।
४५८. ॐ महापादाय नमः ।
४५९. ॐ महाहस्ताय नमः ।
४६०. ॐ महाकायाय नमः ।
४६१. ॐ महायशसे नमः ।
४६२. ॐ महामूर्ध्ने नमः ।
४६३. ॐ महामात्राय नमः ।
४६४. ॐ महानेत्राय नमः ।
४६५. ॐ निशालयाय नमः ।
४६६. ॐ महान्तकाय नमः ।
४६७. ॐ महाकर्णाय नमः ।
४६८. ॐ महोष्ठाय नमः ।
४६९. ॐ महाहनवे नमः ।
४७०. ॐ महानासाय नमः ।
४७१. ॐ महाकम्बवे नमः ।
४७२. ॐ महाग्रीवाय नमः ।
४७३. ॐ श्मशानभाजे नमः ।
४७४. ॐ महावक्षसे नमः ।
४७५.ॐ महोरस्काय नमः ।
४७६. ॐ अन्तरात्मने नमः ।
४७७. ॐ मृगालयाय नमः ।
४७८. ॐ लम्बनाय नमः ।
४७९. ॐ लम्बितोष्ठानमः ।
४८०. ॐ महामायाय नमः ।
४८१. ॐ पयोनिधये नमः ।
४८२.ॐ महादन्ताय नमः ।
४८३. ॐ महादंष्ट्राय नमः ।
४८४. ॐ महाजिह्वाय नमः ।
४८५. ॐ महामुखाय नमः ।
४८६. ॐ महानखाय नमः ।
४८७. ॐ महारोम्णे नमः ।
४८८. ॐ महाकोशाय नमः ।
४८९. ॐ महाजटाय नमः ।
४९०. ॐ प्रसन्नाय नमः ।
४९१. ॐ प्रसादाय नमः ।
४९२. ॐ प्रत्ययाय नमः ।
४९३. ॐ गिरिसाधनाय नमः ।
४९४. ॐ स्नेहनाय नमः ।
४९५. ॐ अस्नेहनाय नमः ।
४९६. ॐ अजिताय नमः ।
४९७. ॐ महामुनये नमः ।
४९८. ॐ वृक्षाकाराय नमः ।
४९९. ॐ वृक्षकेतवे नमः ।
५००. ॐ अनलाय नमः ।
५०१.. ॐ वायुवाहनाय नमः ।
५०२. ॐ गण्डलिने नमः ।
५०३. ॐ मेरुधाम्ने नमः ।
५०४. ॐ देवाधिपतये नमः ।
५०५. ॐ अथर्वशीर्षाय नमः ।
५०६. ॐ सामास्याय नमः ।
५०७. ॐ ऋक्सहस्त्रामितेक्षणाय नमः ।
५०८. ॐ यजुःपादभुजाय नमः ।
५०९. ॐ गुह्याय नमः ।
५१०. ॐ प्रकाशाय नमः ।
५११. ॐ जङ्गमाय नमः ।
५१२. ॐ अमोघार्थाय नमः ।
५१३. ॐ प्रसादाय नमः ।
५१४. ॐ अभिगम्याय नमः ।
५१५. ॐ सुदर्शनाय नमः ।
५१६. ॐ उपकाराय नमः ।
५१७. ॐ प्रियाय नमः ।
५१८. ॐ सर्वस्मै नमः ।
५१९. ॐ कनकाय नमः ।
५२०. ॐ काञ्चनच्छवये नमः ।
५२१. ॐ नाभये नमः ।
५२२. ॐ नन्दिकराय नमः ।
५२३. ॐ भावाय नमः ।
५२४. ॐ पुष्करस्थपतये नमः ।
५२५. ॐ स्थिराय नमः ।
५२६. ॐ द्वादशाय नमः ।
५२७. ॐ त्रासनाय नमः ।
५२८. ॐ आद्याय नमः ।
५२९. ॐ यज्ञाय नमः ।
५३०. ॐ यज्ञसमाहिताय नमः ।
५३१. ॐ नक्ताय नमः ।
५३२. ॐ कलये नमः ।
५३३. ॐ कालाय नमः ।
५३४. ॐ मकराय नमः ।
५३५. ॐ कालपूजिताय नमः ।
५३६. ॐ सगणाय नमः ।
५३७. ॐ गणकाराय नमः ।
५३८. ॐ भूतवाहनसारथये नमः ।
५३९. ॐ भस्मशयाय नमः ।
५४०. ॐ भस्मगोप्त्रे नमः ।
५४१. ॐ भस्मभूताय नमः ।
५४२. ॐ तरवे नमः ।
५४३. ॐ गणाय नमः ।
५४४. ॐ लोकपालाय नमः ।
५४५. ॐ अलोकाय नमः ।
५४६. ॐ महात्मने नमः ।
५४७. ॐ सर्वपूजिताय नमः ।
५४८. ॐ शुक्लाय नमः ।
५४९. ॐ त्रिशुक्लाय नमः ।
५५०. ॐ सम्पन्नाय नमः ।
५५१. ॐ शुचये नमः ।
५५२. ॐ भूतनिषेविताय नमः ।
५५३. ॐ आश्रमस्थाय नमः ।
५५४. ॐ क्रियावस्थाय नमः ।
५५५. ॐ विश्वकर्ममतये नमः ।
५५६. ॐ वराय नमः ।
५५७. ॐ विशालशाखाय नमः ।
५५८. ॐ ताम्रोष्ठाय नमः ।
५५९. ॐ अम्बुजालाय नमः ।
५६० ॐ सुनिश्चलाय नमः ।
५६१. ॐ कपिलाय नमः ।
५६२. ॐ कपिशाय नमः ।
५६३. ॐ शुक्लाय नमः ।
५६४. ॐ आयुषे नमः ।
५६५. ॐ परस्मै नमः ।
५६६. ॐ अपरस्मै नमः ।
५६७. ॐ गन्धर्वाय नमः ।
५६८. ॐ अदितये नमः ।
५६९. ॐ तार्क्ष्याय नमः ।
५७०. ॐ सुविज्ञेयाय नमः ।
५७१. ॐ सुशारदाय नमः ।
५७२. ॐ परश्वधायुधाय नमः ।
५७३. ॐ देवाय नमः ।
५७४. ॐ अनुकारिणे नमः ।
५७५. ॐ सुबान्धवाय नमः ।
५७६. ॐ तुम्बवीणाय नमः ।
५७७. ॐ महाक्रोधाय नमः ।
५७८. ॐ ऊर्ध्वरेतसे नमः ।
५७९. ॐ जलेशयाय नमः ।
५८०. ॐ उग्राय नमः ।
५८१. ॐ वंशकराय नमः ।
५८२. ॐ वंशाय नमः ।
५८३. ॐ वंशनादाय नमः ।
५८४. ॐ अनिन्दिताय नमः ।
५८५. ॐ सर्वाङ्गरूपाय नमः ।
५८६. ॐ मायाविने नमः ।
५८७. ॐ सुह्रदे नमः ।
५८८. ॐ अनिलयाय नमः ।
५८९. ॐ अनलाय नमः ।
५९०. ॐ बन्धनाय नमः ।
५९१. ॐ बन्धकर्त्रे नमः ।
५९२. ॐ सुबन्धनविमोचनाय नमः ।
५९३. ॐ सयज्ञारये नमः ।
५९४. ॐ सकामारये नमः ।
५९५. ॐ महादंष्ट्राय नमः ।
५९६. ॐ महायुधाय नमः ।
५९७. ॐ बहुधा निन्दिताय नमः ।
५९८. ॐ शर्वाय नमः ।
५९९. ॐ शङ्कराय नमः ।
६००. ॐ शङ्कराय नमः ।
६०१. ॐ अर्धनाय नमः ।
६०२. ॐ अमरेशाय नमः ।
६०३. ॐ महादेवाय नमः ।
६०४. ॐ विश्वदेवाय नमः ।
६०५. ॐ सुरारिघ्ने नमः ।
६०६. ॐ अहिर्बुन्ध्याय नमः ।
६०७. ॐ अनिलाभाय नमः ।
६०८. ॐ चेकितानाय नमः ।
६०९. ॐ हविषे नमः ।
६१०. ॐ अजैकपदे नमः ।
६११. ॐ कापालिने नमः ।
६१२. ॐ त्रिशङ्कवे नमः ।
६१३. ॐ अजिताय नमः ।
६१४. ॐ शिवाय नमः ।
६१५. ॐ धन्वन्तरये नमः ।
६१६. ॐ धूमकेतवे नमः ।
६१७. ॐ स्कन्दाय नमः ।
६१८. ॐ वैश्रवणाय नमः ।
६१९. ॐ धात्रे नमः ।
६२०. ॐ शक्राय नमः ।
६२१. ॐ विष्णवे नमः ।
६२२. ॐ मित्राय नमः ।
६२३. ॐ त्वष्ट्रे नमः ।
६२४. ॐ ध्रुवाय नमः ।
६२५. ॐ धराय नमः ।
६२६. ॐ प्रभावाय नमः ।
६२७. ॐ सर्वगाय वायवे नमः ।
६२८. ॐ अर्यम्णे नमः ।
६२९. ॐ सवित्रे नमः ।
६३०. ॐ रवये नमः ।
६३१. ॐ उषङ्गवे नमः ।
६३२. ॐ विधात्रे नमः ।
६३३. ॐ मान्धात्रे नमः ।
६३४. ॐ भूतभावनाय नमः ।
६३५. ॐ विभवे नमः ।
६३६. ॐ वर्णविभाविने नमः ।
६३७. ॐ सर्वकामगुणावहाय नमः ।
६३८. ॐ पद्मनाभाय नमः ।
६३९. ॐ महागर्भाय नमः ।
६४०. ॐ चन्द्रवक्त्राय नमः ।
६४१. ॐ अनिलाय नमः ।
६४२. ॐ अनलाय नमः ।
६४३. ॐ बलवते नमः ।
६४४. ॐ उपशान्ताय नमः ।
६४५. ॐ पुराणाय नमः ।
६४६. ॐ पुण्यचञ्चुरिणे नमः ।
६४७. ॐ कुरुकर्त्रे नमः ।
६४८. ॐ कुरुवासिने नमः ।
६४९. ॐ कुरुभूताय नमः ।
६५०. ॐ गुणौषधाय नमः ।
६५१. ॐ सर्वाशयाय नमः ।
६५२. ॐ दर्भचारिणे नमः ।
६५३. ॐ सर्वेषां प्राणिनां पतये नमः ।
६५४. ॐ देवदेवाय नमः ।
६५५. ॐ सुखासक्ताय नमः ।
६५६. ॐ सते नमः ।
६५७. ॐ असते नमः ।
६५८. ॐ सर्वरत्नविदे नमः ।
६५९. ॐ कैलासगिरिवासिने नमः ।
६६०. ॐ हिमवद्गिरिसंश्रयाय नमः ।
६६१. ॐ कूलहारिणे नमः ।
६६२. ॐ कूलकर्त्रे नमः ।
६६३. ॐ बहुविद्याय नमः ।
६६४. ॐ बहुप्रदाय नमः ।
६६५. ॐ वणिजाय नमः ।
६६६. ॐ वर्धकिने नमः ।
६६७. ॐ वृक्षाय नमः ।
६६८. ॐ बकुलाय नमः ।
६६९. ॐ चन्दनाय नमः ।
६७०. ॐ छदाय नमः ।
६७१. ॐ सारग्रीवाय नमः ।
६७२. ॐ महाजत्रवे नमः ।
६७३. ॐ अलोलाय नमः ।
६७४. ॐ महौषधाय नमः ।
६७५. ॐ सिद्धार्थकारिणे नमः ।
६७६. ॐ सिद्धार्थाय नमः ।
६७७. ॐ छन्दोव्याकरणोत्तराय नमः ।
६७८. ॐ सिंहनादाय नमः ।
६७९. ॐ सिंहदंष्ट्राय नमः ।
६८०. ॐ सिंहगाय नमः ।
६८१. ॐ सिंहवाहनाय नमः ।
६८२. ॐ प्रभावात्मने नमः ।
६८३. ॐ जगत्कालस्थालाय नमः ।
६८४. ॐ लोकहिताय नमः ।
६८५. ॐ तरवे नमः ।
६८६. ॐ सारङ्गाय नमः ।
६८७. ॐ नवचक्राङ्गाय नमः ।
६८८. ॐ केतुमालिने नमः ।
६८९. ॐ सभावनाय नमः ।
६९०. ॐ भूतालयाय नमः ।
६९१. ॐ भूतपतये नमः ।
६९२. ॐ अहोरात्राय नमः ।
६९३. ॐ अनिन्दिताय नमः ।
६९४. ॐ सर्वभूतानां वाहित्रे नमः ।
६९५. ॐ सर्वभूतानां निलयाय नमः ।
६९६. ॐ विभवे नमः ।
६९७. ॐ भवाय नमः ।
६९८. ॐ अमोघाय नमः ।
६९९. ॐ संयताय नमः ।
७००. ॐ अश्वाय नमः ।
७०१. ॐ भोजनाय नमः ।
७०२. ॐ प्राणधारणाय नमः ।
७०३. ॐ धृतिमते नमः ।
७०४. ॐ मतिमते नमः ।
७०५. ॐ दक्षाय नमः ।
७०६. ॐ सत्कृताय नमः ।
७०७. ॐ युगाधिपाय नमः ।
७०८. ॐ गोपालये नमः ।
७०९. ॐ गोपतये नमः ।
७१०. ॐ ग्रामाय नमः ।
७११. ॐ गोचर्मवसनाय नमः ।
७१२. ॐ हरये नमः ।
७१३. ॐ हिरण्यबाहवे नमः ।
७१४. ॐ प्रवेशिनां गुहापालाय नमः ।
७१५. ॐ प्रकृष्टारये नमः ।
७१६. ॐ महाहर्षाय नमः ।
७१७. ॐ जितकामाय नमः ।
७१८. ॐ जितेन्द्रियाय नमः ।
७१९. ॐ गान्धाराय नमः ।
७२०. ॐ सुवासाय नमः ।
७२१. ॐ तपःसक्ताय नमः ।
७२२. ॐ रतये नमः ।
७२३. ॐ नराय नमः ।
७२४. ॐ महागीताय नमः ।
७२५. ॐ महानृत्याय नमः ।
७२६. ॐ अप्सरोगणसेविताय नमः ।
७२७. ॐ महाकेतवे नमः ।
७२८. ॐ महाधातवे नमः ।
७२९. ॐ नैकसानुचराय नमः ।
७३०. ॐ चलाय नमः ।
७३१. ॐ आवेदनीयाय नमः ।
७३२. ॐ आदेशाय नमः ।
७३३. ॐ सर्वगन्धसुखावहाय नमः ।
७३४. ॐ तोरणाय नमः ।
७३५. ॐ तारणाय नमः ।
७३६. ॐ वाताय नमः ।
७३७. ॐ परिध्यै नमः ।
७३८. ॐ पतिखेचराय नमः ।
७३९. ॐ संयोगवर्धनाय नमः ।
७४०. ॐ वृद्धाय नमः ।
७४१. ॐ अतिवृद्धाय नमः ।
७४२. ॐ गुणाधिकाय नमः ।
७४३. ॐ नित्याय आत्मसहायाय नमः ।
७४४. ॐ देवासुरपतये नमः ।
७४५. ॐ पत्ये नमः ।
७४६. ॐ युक्ताय नमः ।
७४७. ॐ युक्तबाहवे नमः ।
७४८. ॐ देवाय दिविसुपर्वणाय नमः ।
७४९. ॐ आषाढाय नमः ।
७५०. ॐ सुषाढाय नमः ।
७५१. ॐ ध्रुवाय नमः ।
७५२. ॐ हरिणाय नमः ।
७५३. ॐ हराय नमः ।
७५४. ॐ आवर्तमानेभ्यो वपुषे नमः ।
७५५. ॐ वसुश्रेष्ठाय नमः ।
७५६. ॐ महापथाय नमः ।
७५७. ॐ विमर्शाय शिरोहारिणे नमः ।
७५८. ॐ सर्वलक्षणलक्षिताय नमः ।
७५९. ॐ अक्षाय रथयोगिने नमः ।
७६०. ॐ सर्वयोगिने नमः ।
७६१. ॐ महाबलाय नमः ।
७६२. ॐ समाम्नायाय नमः ।
७६३. ॐ असमाम्नानाय नमः ।
७६४. ॐ तीर्थदेवाय नमः ।
७६५. ॐ महारथाय नमः ।
७६६. ॐ निर्जीवाय नमः ।
७६७. ॐ जीवनाय नमः ।
७६८. ॐ मन्त्राय नमः ।
७६९. ॐ शुभाक्षाय नमः ।
७७०. ॐ बहुकर्कशाय नमः ।
७७१. ॐ रत्नप्रभूताय नमः ।
७७२. ॐ रत्नाङ्गाय नमः ।
७७३. ॐ महार्णवनिपानविदे नमः ।
७७४. ॐ मूलाय नमः ।
७७५. ॐ विशालाय नमः ।
७७६. ॐ अमृताय नमः ।
७७७. ॐ व्यक्ताव्यक्ताय नमः ।
७७८. ॐ तपोनिधये नमः ।
७७९. ॐ आरोहणाय नमः ।
७८०. ॐ अधिरोहाय नमः ।
७८१. ॐ शीलधारिणे नमः ।
७८२. ॐ महायशसे नमः ।
७८३. ॐ सेनाकल्पाय नमः ।
७८४. ॐ महाकल्पाय नमः ।
७८५. ॐ योगाय नमः ।
७८६. ॐ युगकराय नमः ।
७८७. ॐ हरये नमः ।
७८८. ॐ युगरूपाय नमः ।
७८९. ॐ महारूपाय नमः ।
७९०. ॐ महानागहनाय नमः ।
७९१. ॐ अवधाय नमः ।
७९२. ॐ न्यायनिर्वणाय नमः ।
७९३. ॐ पादाय नमः ।
७९४. ॐ पण्डिताय नमः ।
७९५. ॐ अचलोपमाय नमः ।
७९६. ॐ बहुमालाय नमः ।
७९७. ॐ महामालाय नमः ।
७९८. ॐ शशिन्व हरसुलोचनाय नमः ।
७९९. ॐ विस्ताराय लवणाय कूपाय नमः ।
८००. ॐ त्रियुगाय नमः ।
८०१. ॐ सफलोदयाय नमः ।
८०२. ॐ त्रिलोचनाय नमः ।
८०३. ॐ विषण्णाङ्गाय नमः ।
८०४. ॐ मणिविद्धाय नमः ।
८०५. ॐ जटाधराय नमः ।
८०६. ॐ विन्दवे नमः ।
८०७. ॐ विसर्गाय नमः ।
८०८. ॐ सुमुखाय नमः ।
८०९. ॐ शराय नमः ।
८१०. ॐ सर्वायुधाय नमः ।
८११. ॐ सहाय नमः ।
८१२. ॐ निवेदनाय नमः ।
८१३. ॐ सुखाजाताय नमः ।
८१४. ॐ सुगन्धाराय नमः ।
८१५. ॐ महाधनुषे नमः ।
८१६. ॐ भगवते गन्धपालिने नमः ।
८१७. ॐ सर्वकर्मणामुत्थानाय नमः ।
८१८ ॐ मन्थानाय बहुलाय वायवे नमः ।
८१९. ॐ सकलाय नमः ।
८२०. ॐ सर्वलोचनाय नमः ।
८२१. ॐ तलस्तालाय नमः ।
८२२. ॐ करस्थालिने नमः ।
८२३. ॐ ऊर्ध्वसंहननाय नमः ।
८२४. ॐ महते नमः ।
८२५. ॐ छत्राय नमः ।
८२६. ॐ सुच्छत्राय नमः ।
८२७. ॐ विख्यातलोकाय नमः ।
८२८. ॐ सर्वाश्राय क्रमाय नमः ।
८२९. ॐ मुण्डाय नमः ।
८३०. ॐ विरूपाय नमः ।
८३१. ॐ विकृताय नमः ।
८३२. ॐ दण्डिने नमः ।
८३३. ॐ कुण्डिने नमः ।
८३४. ॐ विकुर्वणाय नमः ।
८३५. ॐ हर्यक्षाय नमः ।
८३६. ॐ कुकुभाय नमः ।
८३७. ॐ वज्रिणे नमः ।
८३८. ॐ शतजिह्वाय नमः ।
८३९. ॐ सहस्त्रपादे सहस्त्रम्रूर्ध्ने नमः ।
८४०. ॐ देवेन्द्राय नमः ।
८४१. ॐ सर्वदेवमयाय नमः ।
८४२. ॐ गुरवे नमः ।
८४३. ॐ सहस्त्रबाहवे नमः ।
८४४. ॐ सर्वाङ्गाय नमः ।
८४५. ॐ शरण्याय नमः ।
८४६. ॐ सर्वलोककृते नमः ।
८४७. ॐ पवित्राय नमः ।
८४८. ॐ त्रिककुन्मन्त्राय नमः ।
८४९. ॐ कनिष्ठाय नमः ।
८५०. ॐ कृष्णपिङ्गलाय नमः ।
८५१. ॐ ब्रह्मदण्डविनिर्मात्रे नमः ।
८५२. ॐ शतघ्नीपाशशक्तिमते नमः ।
८५३. ॐ पद्मगर्भाय नमः ।
८५४. ॐ महागर्भाय नमः ।
८५५. ॐ ब्रह्मगर्भाय नमः ।
८५६. ॐ जलोद्भवाय नमः ।
८५७. ॐ गभस्तये नमः ।
८५८. ॐ ब्रह्मकृते नमः ।
८५९. ॐ ब्रह्मिणे नमः ।
८६०. ॐ ब्रह्मविदे नमः ।
८६१. ॐ ब्राह्मणाय नमः ।
८६२. ॐ गतये नमः ।
८६३. ॐ अनन्तरूपाय नमः ।
८६४. ॐ नैकात्मने नमः ।
८६५. ॐ स्वयंभुवाय तिग्मतेजसे नमः ।
८६६. ॐ उर्ध्वगात्मने नमः ।
८६७. ॐ पशुपतये नमः ।
८६८. ॐ वातरंहसे नमः ।
८६९. ॐ मनोजवाय नमः ।
८७०. ॐ चन्दनिने नमः ।
८७१. ॐ पद्मनालाग्राय नमः ।
८७२. ॐ सुरभ्युत्तरणाय नमः ।
८७३. ॐ नराय नमः ।
८७४. ॐ कर्णिकारमहास्त्रग्विणे नमः ।
८७५. ॐ नीलमौलये नमः ।
८७६. ॐ पिनाकधृते नमः ।
८७७. ॐ उमापतये नमः ।
८७८. ॐ उमाकान्ताय नमः ।
८७९. ॐ जाह्नवीधृते नमः ।
८८०. ॐ उमाधवाय नमः ।
८८१. ॐ वराय वराहाय नमः ।
८८२. ॐ वरदाय नमः ।
८८३. ॐ वरेण्याय नमः ।
८८४. ॐ सुमहास्वनाय नमः ।
८८५. ॐ महाप्रसादाय नमः ।
८८६. ॐ दमनाय नमः ।
८८७. ॐ शत्रुघ्ने नमः ।
८८८. ॐ श्वेतपिङ्गलाय नमः ।
८८९. ॐ पीतात्मने नमः ।
८९०. ॐ परमात्मने नमः ।
८९१. ॐ प्रयतात्मने नमः ।
८९२. ॐ प्रधानधृते नमः ।
८९३. ॐ सर्वपार्श्वमुखाय नमः ।
८९४. ॐ त्र्यक्षाय नमः ।
८९५. ॐ धर्मसाधारणाय वराय नमः ।
८९६. ॐ चराचरात्मने नमः ।
८९७. ॐ सूक्ष्मात्मने नमः ।
८९८. ॐ अमृताय गोवृषेश्वराय नमः ।
८९९. ॐ साध्यर्षये नमः ।
९००. ॐ आदित्याय वसवे नमः ।
९०१. ॐ विवस्वते सवितामृताय नमः ।
९०२. ॐ व्यासाय नमः ।
९०३. ॐ सुसंक्षेपाय विस्तराय सर्गाय नमः ।
९०४. ॐ पर्ययाय नराय नमः ।
९०५. ॐ ऋतवे नमः ।
९०६. ॐ संवत्सराय नमः ।
९०७. ॐ मासाय नमः ।
९०८. ॐ पक्षाय नमः ।
९०९. ॐ संख्यासमापनाय नमः ।
९१०. ॐ कलाभ्यो नमः ।
९११. ॐ काष्ठाभ्यो नमः ।
९१२. ॐ लवेभ्यो नमः ।
९१३. ॐ मात्राभ्यो नमः ।
९१४. ॐ मुहूर्ताहःक्षपाभ्यो नमः ।
९१५. ॐ क्षणेभ्यो नमः ।
९१६. ॐ विश्वक्षेत्राय नमः ।
९१७. ॐ प्रजाबीजाय नमः ।
९१८. ॐ लिङ्गाय नमः ।
९१९. ॐ आद्याय नमः ।
९२०. ॐ सते नमः ।
९२१. ॐ असते नमः ।
९२२. ॐ व्यक्ताय नमः ।
९२३. ॐ अव्यक्ताय नमः ।
९२४. ॐ पित्रे नमः ।
९२५. ॐ मात्रे नमः ।
९२६. ॐ पितामहाय नमः ।
९२७. ॐ स्वर्गद्वाराय नमः ।
९२८. ॐ प्रजाद्वाराय नमः ।
९२९. ॐ मोक्षद्वाराय नमः ।
९३०. ॐ त्रिविष्टपाय नमः ।
९३१. ॐ निर्वाणाय नमः ।
९३२. ॐ ह्लादनाय नमः ।
९३३. ॐ ब्रह्मलोकाय नमः ।
९३४. ॐ परस्यै गतये नमः ।
९३५. ॐ देवासुरविनिर्मात्रे नमः ।
९३६. ॐ देवासुरपरायणाय नमः ।
९३७. ॐ देवासुरगुरवे नमः ।
९३८. ॐ देवाय नमः ।
९३९. ॐ देवासुरनमस्कृताय नमः ।
९४०. ॐ देवासुरमहामात्राय नमः ।
९४१. ॐ देवासुरगणाश्रयाय नमः ।
९४२. ॐ देवासुरगणाध्यक्षाय नमः ।
९४३. ॐ देवासुरगणाग्रण्ये नमः ।
९४४. ॐ देवातिदेवाय नमः ।
९४५. ॐ देवर्षये नमः ।
९४६. ॐ देवासुरवरप्रदाय नमः ।
९४७. ॐ देवासुरेश्वराय नमः ।
९४८. ॐ विश्वस्मै नमः ।
९४९. ॐ देवासुरमहेश्वराय नमः ।
९५०. ॐ सर्वदेवमयाय नमः ।
९५१. ॐ अचिन्त्याय नमः ।
९५२. ॐ देवतात्मने नमः ।
९५३. ॐ आत्मसम्भवाय नमः ।
९५४. ॐ उद्भिदे नमः ।
९५५. ॐ त्रिविक्रमाय नमः ।
९५६. ॐ वैद्याय नमः ।
९५७. ॐ विरजसे नमः ।
९५८ ॐ नीरजसे नमः ।
९५९ ॐ अमराय नमः ।
९६० ॐ ईड्याय नमः ।
९६१. ॐ हस्तीश्वराय नमः ।
९६२. ॐ व्याघ्राय नमः ।
९६३. ॐ देवसिंहाय नमः ।
९६४. ॐ नरर्षभाय नमः ।
९६५. ॐ विबुधाय नमः ।
९६६. ॐ अग्रवराय नमः ।
९६७. ॐ सूक्ष्माय नमः ।
९६८. ॐ सर्वदेवाय नमः ।
९६९. ॐ तपोमयाय नमः ।
९७०. ॐ सुयुक्ताय नमः ।
९७१. ॐ शोभनाय नमः ।
९७२.ॐ वज्रिणे नमः ।
९७३. ॐ प्रासानां प्रभवाय नमः ।
९७४. ॐ अव्ययाय नमः ।
९७५. ॐ गुहाय नमः ।
९७६. ॐ कान्ताय नमः ।
९७७. ॐ निजाय सर्गाय नमः ।
९७८. ॐ पवित्राय नमः ।
९७९. ॐ सर्वपावनाय नमः ।
९८०. ॐ श्रृङ्गिणे नमः ।
९८१. ॐ श्रृङ्गप्रियाय नमः ।
९८२. ॐ बभ्रवे नमः ।
९८३. ॐ राजराजाय नमः ।
९८४. ॐ निरामयाय नमः ।
९८५. ॐ अभिरामाय नमः ।
९८६. ॐ सुरगणाय नमः ।
९८७. ॐ विरामाय नमः ।
९८८. ॐ सर्वसाधनाय नमः ।
९८९. ॐ ललाटाक्षाय नमः ।
९९०. ॐ विश्वदेवाय नमः ।
९९१. ॐ हरिणाय नमः ।
९९२. ॐ ब्रह्मवर्चसे नमः ।
९९३. ॐ स्थावराणां पतये नमः ।
९९४. ॐ नियमेन्द्रियवर्धनाय नमः ।
९९५. ॐ सिद्धार्थाय नमः ।
९९६. ॐ सिद्धभूतार्थाय नमः ।
९९७. ॐ अचिन्त्याय नमः ।
९९८. ॐ सत्यव्रताय नमः ।
९९९. ॐ शुचये नमः ।
१०००. ॐ व्रताधिपाय नमः ।
१००१. ॐ परस्मै नमः ।
१००२. ॐ ब्रह्मणे नमः ।
१००३. ॐ भक्तानां परमायै गतये नमः ।
१००४. ॐ विमुक्ताय नमः ।
१००५. ॐ मुक्ततेजसे नमः ।
१००६. ॐ श्रीमते नमः ।
१००७. ॐ श्रीवर्धनाय नमः ।
१००८. ॐ जगते नमः ।॥ इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि श्रीशिवसहस्त्रनामावलिः सम्पूर्णा ॥